Kedves Barátaim, ismerőseim, régi és leendő Utastársaim!
30 év alatt sok mindent átéltünk az utazások során, a legérdekesebb történeteket szeretném Veletek megosztani. Ba-t választottam a naplómba jelképként, a lélekmadarat. Mostantól minden pénteken jelentkezik majd Ba egy újabb történettel.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Személyes adatok védelme , a PYRAMIDON TRAVEL HUNGARY KFT. ÁSZF kiegészítése

1. A PT. az utasokkal és az adott foglaláson szereplő harmadik személyekkel (a továbbiakban Utasok) kapcsolatos személyes adatokat dolgoz fel. A Pyramidon Travel a közte, és az Utasok közötti szerződés megkötése és végrehajtása során az Utasok által megadott és a PT. által befogadott azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli. A PT. a személyi adatfeldolgozással kapcsolatos minden kérdést pyramidon.travel@pyramidon.hu elérhetőségen fogad. Az utazási szerződést nem érintő egyéb személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztató megtalálható a https://www.pyramidontravel.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.  A személyes adatok feldolgozása során a PT. betartja az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletet (2016. április 27.) a természetesen személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”) és figyelembe veszi az érintettek személyes szférájának és magánéletének védelmét. Felügyeleti hatóság: NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-61687, NAIH- 61688, NAIH-61689, NAIH-61690, NAIH-61691, NAIH61692, NAIH-61693 4. Az Utasok nem kötelesek személyes adataikat megadni a PT. felé; a személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Azonban a személyes adatok ismerete és feldolgozása nélkül a PT nem lesz képes az utazási szerződés megkötésére és végrehajtására. 5. A PT a személyes adatokat csak az alábbi célokra használja fel: a szerződés teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja; a PT. jogainak és jogos érdekeinek védelme, különösen a PT. jogi követeléseinek létrehozása, végrehajtása vagy védelme; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja; 5.3 a PT. általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja (pl a könyvelési és adózási dokumentumok fenntartásának kötelezettsége); 5.4 marketing; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja. A marketing célokra történő feldolgozás magában foglalja a személyes adatok bármely hűségprogramra történő feldolgozását is. 6 A PT. az adatokat csak annyi ideig tárolja, ami az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges. Ha a PT. két vagy több célra is feldolgozza személyes adatait, akkor az adatokat addig tároljuk, amíg az utoljára lejáró adatkezelési cél teljesül. Azonban a PT. a már teljesült adatvédelmi célhoz történő adatfelhasználást korábban - az adott cél teljesülését követően - akkor is megszünteti, ha az egyéb cél(ok) érdekében történő adatfelhasználás még tart. Ennek megfelelően az Utasok személyes adatait az alábbi időtartamig szükséges kezelnünk: a szerződés teljesítése érdekében, a szerződés szerinti kötelezettségek megszűnéséig;  A PT. jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében 5 naptári év elteltéig a szerződés szerinti kötelezettségek megszűnését követően. A PT. jogaival és/vagy kötelezettségeivel összefüggő bírósági, közigazgatási vagy egyéb eljárásokban az érintettekkel szemben a személyes adatok feldolgozása nem zárul le ezen eljárások megszüntetése előtt;  a PT. vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében, a vonatkozó jogi kötelezettségek időtartamára  marketing célokra, amíg Utasainktól erre vonatkozó kifogás, vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérés nem érkezik. 7. A PT. legkésőbb az adatkezelési időtartam lejárata szerinti naptári év végétől számított három naptári hónapon belül megsemmisíti vagy azonosításra alkalmatlanná teszi az Utasok személyes adatait. 8. A szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítése érdekében a PT. az Utasok személyes adatait olyan harmadik feleknek továbbítja, amelyek a megállapodás szerinti szolgáltatásokat nyújtják az Utasok számára, vagy megkönnyítik azok biztosítását. Ezen szolgáltatók a személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőként vesznek részt a folyamatban, és teljes mértékben felelősek az adatok kezeléséért. Fenti kategóriába különösen az alábbi szolgáltatók tartoznak: Szállásszolgáltatást nyújtók; Szállítási szolgáltatást nyújtók;  Biztosítási szolgáltatást nyújtók; Állami Külképviseletek (vízum beszerzéséhez);  egyéb szolgáltatások nyújtói, megállapodás alapján (pl. autókölcsönzés, transzfer vagy parkoló szolgáltatás). Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes úti céljainkra külön feltételek vonatkoznak a légitársaság adatkezelése szempontjából. Utasaink az utazási szerződés megkötésével tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak a légitársaság által megadott adatkezeléshez. 9. A PT. jogosult az Utasok személyes adatainak továbbítására olyan közreműködők számára is, akik a PT. megbízásából és nevében eljárva, ún. adatfeldolgozóként vesznek részt a folyamatban. A Pyramidon Travel adatfeldolgozóinak listája magában foglalja a kiszervezett szolgáltatások nyújtóit, valamint partner utazási ügynökségeinket 9. A PT. jogosult továbbá az Utasok személyes adatainak átadására egyes kijelölt hatóságok számára abban az esetben, ha a PT-re nézve kötelező érvényű jogszabály ezt előírja (például bíróság vagy rendvédelmi hatóságok). Az ilyen hatóságok a személyes adatok vonatkozásában független adatkezelőként járnak el. 10. Amennyiben az Utasok az Európai Gazdasági Térségen kívül eső, ún. harmadik országba utazik, személyes adatait a harmadik ország felé kerülnek továbbításra. Ilyen esetekben a PT. minden tőle elvárható lépést megtesz az átadott személyes adatok biztonságos átvitelének és titkosságának biztosítására. Ha azonban az Utasaink az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívülre utaznak, akkor tudomásul veszik és az utazási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a PT. a személyes adataikat átruházhatja a megfelelő adatszolgáltatókra még - a GDPR 45. cikkely (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat hiányában is a GDPR 46. cikkelye szerinti megfelelő biztosítékok alapján. 11. Utasaink a személyes adataikkal kapcsolatban az alábbiakban felsorolt jogokat élvezik. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy bizonyos vonatkozó kivételek miatt nem lehetséges ezen jogokat minden helyzetben korlátozás nélkül gyakorolni. Amennyiben Ön a GDPR szerinti jogait gyakorolja, indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül megtesszük a megfelelő intézkedéseket (ez a határidő két további hónappal meghosszabbítható, ha szükséges, az adott ügy komplexitása és/vagy a kérelmek száma miatt) A személyes adatokat szolgáltató Utasok joga: 11.1 Hozzáférés: Utasainknak jogában áll hozzáférni a PT. által róluk tárolt adatokhoz. 11.2 Módosítás: Igényelhetik, hogy módosítsuk a pontatlan személyes adatokat. 11.3 Törlés: A GDPR 17. cikkében meghatározott körülmények között kérhetik tőlünk, hogy töröljük a személyes adataikat. 11.4 Korlátozás: A GDPR 18. cikkében meghatározott körülmények között kérhetik az adatkezelés korlátozását. 11.5. Tiltakozás: Ha személyes adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, Utasainknak jogában áll kifogást emelni a vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen. 11.6. Hordozhatóság: Utasaink kérhetik tőlünk, hogy elektronikus úton feldolgozott személyes adataikat továbbítsunk számára vagy harmadik félnek. 12. Ha feltételezi, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a jogszabályokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy azonnal orvosolhassuk a kifogásolt helyzetet. Ez a gyakorlat nem sérti Utasainknak azt a jogát, hogy panaszt nyújtsanak be közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz. 13. A szerződés aláírásával az Utas megerősíti, hogy megkapta és megértette az itt leírt személyes adatok feldolgozására vonatkozó tételeket. Ha az ügyfél egy harmadik személy nevében vagy javára kötötte a szerződést, megerősíti, hogy jogosult a a harmadik fél személyes adatait megadni PT. számára, és a harmadik felet ennek megfelelően értesítette.

 

 

 

…………………………………………….                                                                      …………………………………………………

Pyramidon Travel                                                                                            Ügyfél

 

Letöltés: Személyes adatok védelme